តើយើងត្រូវរៀនដោះអាយខ្លៅ (iCloud) ដែរឬទេ ?+ More video: https://www.youtube.com/channel/UC_D5ATLgeHIGcNaUYiT1Dsg/videos
+ Facebook page: https:https://www.facebook.com/DaraFinance/

+ Website: www.darafinance.me

+ YouTube Channel DARA FINANCE ៖ https://www.youtube.com/channel/UCy27pd__OsS_GdIhwxzW8Tw

+ YouTube Channel IT ស្រុកស្រែ ៖ https://www.youtube.com/channel/UC8dkfS8GEXBxBGD38VmSpYg

Contact us:
Tel: +85596 700 70 78/ +85596 30 40 900
E-mail: finance877@gmail.com
LINE: dara finance
Twitter: @finacnedara
Instagram: Dara Finance
Kakao Talk: Dara Finance
Skype : darafinance
Presented by: Mr. DARA FINANCE
========================================­=
នេះជារបៀប Restore iPhones…

source

One thought on “តើយើងត្រូវរៀនដោះអាយខ្លៅ (iCloud) ដែរឬទេ ?

  1. បងបើខ្ញុំចង់ទិញវីដេអូរបៀបដោះicloud ពីបងតើបងអាចលក់អោយខ្ញុំបានដែរទេ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *